Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:

 • “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen Voetbalschool SWF  en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Voetbalschool SWF.
 • “Inschrijfformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de internetsite “www.voetbalschoolswf.nl” van Voetbalschool SWF.
 • “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Voetbalschool SWF aangaat.
 • “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Voetbalschool SWF en Opdrachtgever ter zake van één of meer door Voetbalschool SWF ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
 • “Deelnamekosten”: de totale som van de door Voetbalschool SWF – ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten inclusief BTW.
 • “Voetbalschool SWF”: gevestigd te Sneek.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Voetbalschool SWF gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten van Voetbalschool SWF.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Voetbalschool SWF uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Voetbalschool SWF daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
 4. Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
 5. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Voetbalschool SWF zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. De Overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever het inschrijfformulier via de site heeft ingevuld, de algemene voorwaarden heeft aangevinkt en het formulier heeft verstuurd.

4. Betaling

 1. iDEAL betaling: Voetbalschool SWF biedt de mogelijkheid via iDEAL te betalen (alleen mogelijk voor betalingen binnen Nederland). Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het aanmeldproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als u telebankiert, kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.
 2. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
 3. Bij niet tijdige betaling behoudt Voetbalschool SWF zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 9 lid 4 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

5. Instructies en gedragsregels

 1. Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Voetbalschool SWF ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Voetbalschool SWF nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
 2. Deelnemer die hinder of overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Voetbalschool SWF in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Voetbalschool SWF van (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

6. Aansprakelijkheid van Voetbalschool SWF

 1. Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de Deelnemer. Voetbalschool SWF aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Voetbalschool SWF – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Voetbalschool SWF, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
 2. Voetbalschool SWF aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor enige vorm van ongemak, medische problemen of letsel die ontstaan als gevolg van aangeboden drankjes, lunches of andere vormen van voedsel indien de Opdrachtgever noch de deelnemer niet uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt enige vorm van allergieën/intoleranties te hebben.
 3. Voetbalschool SWF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Voetbalschool SWF bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
 4. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Voetbalschool SWF beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Voetbalschool SWF en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van Deelnemer.
 2. Opdrachtgever zal Voetbalschool SWF vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

8. Overmacht/Wijziging/Annulering Voetbalschool SWF

 1. Indien Voetbalschool SWF door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Voetbalschool SWF gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet daartoe beperkt, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Voetbalschool SWF geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor Voetbalschool SWF niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder andere ziekten, epidemieën, natuurrampen of voor Nederland extreme weersomstandigheden, werkstakingen en overmacht bij derden van wie Voetbalschool SWF op enigerlei wijze afhankelijk is worden daaronder begrepen. Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt, los van het voorgaande, ook expliciet begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een evenement. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal deelnemers per evenement.

9. Annulering door Opdrachtgever

 1. Onderstaande bepalingen met het oog op annulering zijn enkel niet van toepassing indien er wordt geannuleerd, en daarmee de Overeenkomst wordt ontbonden, binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van ontvangst van de afmeldingsemail bij Voetbalschool SWF als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
 3. Bij annulering op grond van aantoonbare ziekte, blessure of ernstige calamiteiten, wordt er €12,50 administratie- en annuleringskosten ingehouden op het reeds betaalde inschrijfgeld. Het restant van het inschrijfgeld wordt retour gestort op de aangegeven bankrekening. In geval van ziekte of blessure dient een doktersverklaring te worden overhandigd aan Voetbalschool SWF per email.

10. Gevonden voorwerpen

 1. Gevonden voorwerpen worden na afloop van een evenement nog zeven dagen door Voetbalschool SWF bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Voetbalschool SWF gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel naar keuze.

11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Leeuwarden.

12. Overige bepalingen

 1. Beeldmateriaal van de activiteiten en haar deelnemers, opgenomen ter plekke en op de diverse locaties, kunnen door Voetbalschool SWF evenals door haar partners (locatiehouders, clubs, evenementlocaties) worden gebruikt in haar communicatiemiddelen ter promotie van Voetbalschool SWF. Het verkregen beeldmateriaal zal door Voetbalschool SWF voor onbepaalde tijd worden bewaard. Indien hier vragen of verzoeken over zijn, kan contact opgenomen worden met Voetbalschool SWF via administratie@voetbalschoolswf.nl.